با توجه به اهمیت و اعتبار مفهوم آستانگی در فرهنگ ایران و 間 یا "ما"در اندیشه زیبایی شناسی شرقی و شکل دادن به مفاهیم مختلفی در هنر و معماری سمپوزیوم بین المللی هنر و فضای مابین در   19 و 20 شهریور در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار می­شود. اهداف این سمپوزیوم عبارتند از:

  • تامل درباره مفاهیم مربوط به فضا، آستانگی و ابعاد نهفته در هنر و معماری
  • تفکر پیرامون مفهوم 間 یا "ما"، مکث در زمان یا فاصله و خلا در فضا در فرهنگ و هنر کشور ژاپن
  • تفکر پیرامون مفهوم فاصله و خلا مولد در فرهنگ، هنر و معماری ایران