زمان‌بندی اجرای برنامه ها

08:00 - 18:00

نشست تخصصی

روز اول سمپوزیوم

PROGRAM DAY 1

 

 

 

08:00 - 18:00

نشست تخصصی

روز دوم سمپوزیوم

PROGRAM DAY 2