شنبه 19 شهریور 1401
08:00 تا 18:00
نشست تخصصی
روز اول سمپوزیوم
رزومه ارائه دهنده

PROGRAM DAY 1

یکشنبه 20 شهریور 1401
08:00 تا 18:00
نشست تخصصی
روز دوم سمپوزیوم
رزومه ارائه دهنده

PROGRAM DAY 2