کمیته برگزاری
سید یحیی اسلامی
رئیس سمپوزیوم و عضو کمیته علمی
استادیار ، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: y.islami [at] ut.ac.ir
الهام اندرودی
دبیر کمیته علمی
دانشیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: andaroodi [at] ut.ac.ir
سید احسان مسعود
دبیر اجرایی
مدرس مدعو، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ehsan.masoud [at] ut.ac.ir
شورای سیاستگذاری
ریچی میاکه
عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی
Associate professor at Tokyo University of Science
پست الکترونیکی: riichimiyake [at] mvj.biglobe.ne.jp
آراتا ایسوزاکی
عضو شورای سیاست گذاری
معمار، طراح و نظریه پرداز ژاپنی
پست الکترونیکی: info [at] isozaki.co.jp
حامد مظاهریان
عضو شورای سیاست گذاری
دانشیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mazaheri [at] ut.ac.ir
حمیدرضا انصاری
عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی
استادیار ، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hransari [at] ut.ac.ir
علیرضا عینی فر
عضو شورای سیاست گذاری
استاد ، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aeinifar [at] ut.ac.ir