کمیته برگزاری

سید یحیی اسلامی

سید یحیی اسلامی

رئیس سمپوزیوم و عضو کمیته علمی
y.islamiut.ac.ir
استادیار ، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
الهام اندرودی

الهام اندرودی

دبیر کمیته علمی
andaroodiut.ac.ir
دانشیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
سید احسان مسعود

سید احسان مسعود

دبیر اجرایی
ehsan.masoudut.ac.ir
مدرس مدعو، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

شورای سیاستگذاری

ریچی میاکه

ریچی میاکه

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی
riichimiyakemvj.biglobe.ne.jp
Associate professor at Tokyo University of Science
آراتا ایسوزاکی

آراتا ایسوزاکی

عضو شورای سیاست گذاری
infoisozaki.co.jp
معمار، طراح و نظریه پرداز ژاپنی
حامد مظاهریان

حامد مظاهریان

عضو شورای سیاست گذاری
mazaheriut.ac.ir
دانشیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
حمیدرضا انصاری

حمیدرضا انصاری

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی
hransariut.ac.ir
استادیار ، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
علیرضا عینی فر

علیرضا عینی فر

عضو شورای سیاست گذاری
aeinifarut.ac.ir
استاد ، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران