به نام خدا

بشریت در مواجهه با گستره آفرینش و پیچیدگی واقعیت، همواره به دنبال مرزبندی، حدود و دسته‌بندی برای تعریف، تبیین و مقایسه بوده است، با امید اینکه به وضوح فکر و آرامش خاطر دست یابد. دسته بندی های حاصل، که اغلب دوگانه بوده اند، همواره برای برتری رقابت می کنند. در بیشتر فرهنگ‌ها، این تنش بین دوگانه های متضاد است که زندگی انسان‌ها را شکل می‌دهد، مانند درون/بیرون، صدا/سکوت، نور/تاریکی، بدن/روح، ظاهر/باطن، تعالی/نهادینگی و غیره. لذا، در فاصله بین این مفاهیم دوگانه، نوعی دگرگونی اتفاق می افتد که ذاتاً به فضا، حرکت و زمان گره خورده است.
موضوع مورد بحث، فضای مابین است، فضایی خالی که تهی نیست، سکوتی که صحبت می کند، مرزی است که بیش از یک خط یا صفحه است. درست مانند مفهوم "MA" در سنت ژاپنی، فضای مابین بهانه ای است برای تفکر در مورد هنر، فرهنگ، واقعیت و ابعاد نهفته در اندیشه و خلاقیت.

این سمپوزیوم محفلی است بین رشته ای و بین المللی که متخصصین را از زمینه ها و رشته های مختلف گرد هم می آورد. هدف آن تشریح مفاهیم مهم مربوط به فضا، زمان و هنر است. این مفاهیم اولیه به مفاهیم دیگری مانند واقعیت، حد و مرز، شکل گیری، دگرگونی و تعالی اشاره دارند. همه این مفاهیم قابل تفسیر، بسط و بحث است. این سمپوزیوم پیش درآمدی برای انتشار دایره المعارف مفاهیم مرتبط با این مضامین و نمایشگاهی بین المللی در تهران و تبریز است که ابتدا توسط آراتا ایسوزاکی متصور شد. هدف این رویداد صرفاً دریافت اطلاعات نیست، بلکه علاقه‌مند شدن و یافتن مسیرهای جدید پژوهشی است.

با آرزوی توفیق

سید یحیی اسلامی
رئیس سمپوزیوم
مشاور امور بین الملل و معاون آموزشی
دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
شهریورماه ۱۴۰۱